Zásady spracovania a ochrany osobných údajov 

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie GDPR“ a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“). Nezávislou národnou dozornou autoritou vykonávajúcou dohľad nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07  Bratislava 27
T: +421 2 3231 3214
E:
statny.dozor@pdp.gov.sk

Osobné údaje v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia GDPR sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobné údaje v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 18/2018 Z. z. sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spoločnosť TZB ECO s.r.o.,  spracúva osobné údaje na základe aspoň jedného z právnych základov podľa čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) alebo podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby, postupuje spoločnosť TZB ECO s.r.o., podľa čl. 13 GDPR alebo podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. Ak nie sú osobné údaje získané od dotknutej osoby, postupuje spoločnosť TZB ECO s.r.o., podľa čl. 14 GDPR alebo podľa § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

 
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TZB ECO s.r.o.

Prevádzkovateľ
TZB ECO s.r.o.
Chrenovská 14
949 01 Nitra
Slovenská republika

Prevádzkovateľ zodpovedá za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.solarmajster.sk, poveril výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre GDPR:
Tel.:      +421 910 733 507
E-mail: projekty@admin

Spoločnosť TZB ECO s.r.o., rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov vyplývajúce z ustanovení Nariadenia GDPR a z ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z., a to pokiaľ ide o zákonnosť a účel spracúvania osobných údajov, zodpovednosť za kvalitu osobných údajov, bezpečnosť spracúvania osobných údajov, plnenie oznamovacej povinnosti a uplatňovanie práv dotknutých osôb.

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. prijíma žiadosti dotknutej osoby o opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prístup, prenos alebo uplatnenie námietky spracúvania osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa.Kontakt na zodpovednú osobu: projekty@solarmajster.sk            Predmet: GDPR

 
Dotknutá osoba

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Spoločnosť TZB ECO s.r.o., spracúva osobné údaje získané pri:

 • plnení úloh, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, ako aj pri zavedení pravidiel na ochranu spotrebiteľa,
 • výkone dohľadu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov EÚ, ktorými zabezpečuje realizáciu fungovania bezpečného obchodu,

 
Účel spracúvania osobných údajov

Prehľad účelov spracúvania osobných údajov internetovým obchodom www.solarmajster.sk:

 1. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa internetového obchodu www.solarmajster.sk, výkonom vyhľadávacej činnosti a kontroly, na účely uloženia pokuty a úroku z omeškania, zloženia finančnej zábezpeky a jej následného použitia, dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona,  správneho konania, vymáhania nedoplatkov, a iných úkonov súvisiacich s agendou vzniknutého zmluvného vzťahu.
 2. Spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia ochranných opatrení pred negatívnymi účinkami zmluvného vzťahu.
 3. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, finančnými povinnosťami, personálnymi povinnosťami, daňovými povinnosťami, poistnými povinnosťami, povinnosťou uzatvárania zmlúv, uzatvárania dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, povinnosťou dôchodkového, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania, evidencie dochádzky, dovoleniek, služobného voľna, štatistikou, povinnosťou v oblasti súdneho, priestupkového, exekučného a disciplinárneho konania, evidencie kvalifikácie a odbornosti, evidencie majetkových pomerov, cestovných náležitosti, povinnosťou v rámci zdravotnej agendy a bezpečnosti práce, výberového konania uchádzačov o zamestnanie.
 4. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s objednávkami, faktúrami, zmluvami, vlastníckymi právami k majetku.
 5.  Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti spojených s vybavovaním sťažností.
 6. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti spojených s vedením agendy registratúry.
 7. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti spojených poskytovaním informácií.
 8. Spracovanie osobných údajov na účely propagácie prevádzkovateľa, organizácia spoločenských podujatí, vyhotovovanie audio a video záznamov, vydávanie informačných materiálov.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely uvedené v písm. A), B), C), D), E), F), G), H),osobitné predpisy, ktorými si prevádzkovateľ plní zákonnú povinnosť – zákonnosť spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky.

 Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely uvedené v písm. D), E) je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – zákonnosť spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely uvedené v písm. C), H) a čiastočne aj B) je súhlas dotknutej osoby – zákonnosť spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov

Spoločnosť TZB ECO s.r.o. zaručuje, že získané osobné údaje sú spracúvané v súlade s dobrými mravmi a spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami Nariadenia GDPR a s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe a osobitnými zákonmi.

Platí zásada, že spoločnosť TZB ECO s.r.o., je oprávnená získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; zároveň musí zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Kategórie dotknutých osôb

Spoločnosť TZB ECO s.r.o., spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií:

 • zamestnanci Spoločnosť TZB ECO s.r.o.,
 • fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva pri plnení úloh spoločnosti TZB ECO s.r.o.,

Kvalita osobných údajov

Spoločnosť TZB ECO s.r.o., spracúva len správne, úplné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je povinný bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Spoločnosť TZB ECO s.r.o., v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov. Na tento účel je so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb povinný prijať primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.

Uchovávanie osobných údajov

Podľa čl. 13 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., resp. podľa čl. 14 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 20 ods. 2 písm. a)  je doba uchovávania vymedzená osobitnými predpismi, na základe ktorých spoločnosť TZB ECO s.r.o., spracúva osobné údaje (predpisy daňové, mzdové, sociálneho zabezpečenia a pod.).

Správca uchováva osobné údaje:

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje, spracúvané spoločnosťou TZB ECO s.r.o., týkajú. Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne:

 •  právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.) – právo dotknutej osoby na poskytnutie kópie o nej vedených osobných údajov,
 •  právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.) – s cieľom zabezpečiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií,
 • právo na vymazanie osobných údajov, resp. právo „na zabudnutie“ (čl. 17 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.) – právo požiadať o vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, napr. ak osobné údaje už nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo však nie je možné uplatniť, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na účely podľa § 23 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z.,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.) – za podmienok, stanovených v § 24 zákona č. 18/2018 Z. z., najmä z dôvodu nepotrebnosti ďalšieho spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.) – dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch spoločnosti TZB ECO s.r.o. V prípade, ak nemá spoločnosť TZB ECO s.r.o. legitímny oprávnený dôvod na ďalšie spracúvanie osobných údajov a dotknutá osoba podá námietku, nebude spoločnosť TZB ECO s.r.o. osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku,
 • právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.) – týka sa však len osobných údajov, získaných na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR / § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo na čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR / § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním – len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (čl. 7 ods. 3 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť TZB ECO s.r.o. na jeho základe o dotknutej osobe spracúval,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (čl. 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.) – v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje spoločnosť TZB ECO s.r.o. spracúva neoprávnene, môže v zmysle ustanovenia článku 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. podať Úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Žiadosť dotknutej osoby je možné doručiť osobne, listinne alebo elektronicky podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo e-mailom na adresu zodpovedna.osoba@urhh.sk.

 
Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.11.2020.